Menorah Team

WIE IS RYKIE STEYN?

Asgrieta rykie steyn ʼn wees kind van vyfjarige ouderdom was my kinderjare gekenmerk deur armoede, tering lyding, weeshuise en koerant verkope. Op dertienjarige ouderdom neem ek Jesus as my persoonlike Saligmaker aan. Alhoewel ek Hom nie van ganser harte gedien het nie, was Hy my genadig en op die 2de dag van April 1961 kom ek tot ʼn ware berou van my sondige lewe, word in water gedoop en vul die Here my met Sy Heilige Gees in die spreek van ander tale terwyl ek in die doop bad staan. Op ʼn wonderbaarlike kragtige manier roep die Here my tot die bediening op 13 April 1961. Nadat ek die VEK se Korrespondensie kursus vir die bediening suksesvol voltooi het, het Pastoor Herby Steyn, ʼn Joodse pastoor van ons kerk op 10 Julie 1964 sy hande op my gelê en my tot die bediening georden. Hy het my in kontak gebring met Shlomo Hizak, wie se bediening ek onmiddellik begin ondersteun het.

Terwyl Shlomo sy Israel weermag opleiding gedoen het, was hy op ʼn stadium die lyfwag van die eerste, Eerste Minister van Israel, David Ben Gurion. Dr. Jan van Zyl, wie later van jare Hebreeus by die Universiteit van Port Elizabeth gedoseer het, het die taal in Israel bemeester. Op die trappies van die Knesset (Parlementsgebou van Israel) het hy teenoor Shlomo getuig waarna hy sy lewe aan Jesus toegewy het. Shlomo het later van jare die Olyfberg Bybelsentrum vanaf oorlede Gordon Lindsey oorgeneem en het tot 40,000 Bybels in 40 verskillende tale aan alle immigrerende Jode van regoor die wêreld versprei. In 1974, tien jaar nadat ek die bediening van Shlomo begin ondersteun het, het ek hom na Suid Afrika genooi en sodoende vir die eerste keer ontmoet.

As kind het ek besef dat die Jode die Ou Testamentiese verbondsvolk van God was, maar my hart is gevul met erbarming teenoor die volk toe ek van hul marteling (Holocaust) tydens die tweede wêreldoorlog hoor. Na my eerste pelgrimstog na Israel wat in Augustus 1969 onder die bekwame leiding van wyle Dr. Pieter Swanepoel was, het ek ook besef dat die volk wie God uitverkies het om die lig van die nasies te wees, wie aan ons die profete van die Bybel gegee het, ons Messias Jesus Christus en die skrywers van die Bybel, nou in die land van duisternis woon dat hul oë verblind is vir die waarheid van die evangelie en dat God baie graag Sy volk gered wil sien. (Rom. 1:16. 10:1-3)

Skrifte wat so duidelik tot my hart gespreek het, was; Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word” (Gen. 12:3). “Troos, troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is” (Jes. 40:1-2).

Sondag 2 September 1979 om 06h00 maak die Here my wakker met ʼn hoorbare stem en sê twee keer aan my dat ek Josua 1:6-9 moet lees. Ek het onmiddellik op my knieë neer gesak en dit twee keer herhaal. Eerstens het ek gedink dat dit ʼn boodskap vir die Sondagoggend was, maar nee, hierna was dit keer op keer bevestig dat dit my roeping tot Israel en die Joodse volk was.

JOSUA 1:6 Wees sterk en vol moed; want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat Ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. V7 Wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses, my kneg, jou beveel het; wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan.
V8 Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. V9 Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan.


ISRAEL SAAM MET RYKIE STEYN

Of u nou een of tien keer in Israel was, bly ’n toer na dié land altyd iets wat ʼn uitstaande en unieke gebeurtenis in u lewe is. Nadat ek Israel verskeie kere as toeris besoek het, opgetree het as toerleier en die voorreg geniet het om ’n tydlank daar te woon en werk, het daar ’n begeerte in my hart ontstaan om hierdie bundel in Afrikaans die lig te laat sien.
    
U sal natuurlik as ’n toeris bekend staan, maar dit is die begeerte van my hart en ek hoop ook van u hart, dat u, uself eerder as ’n “pelgrim” sal aansien. U gaan die voorreg hê om te sien hoe die Bybelse profesieë alreeds vervul is. Profesieë soos:-


Jesaja 61:4-6 En hulle sal die ou puinhope bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag.  Die vreemdelinge sal staan en julle kleinvee oppas, en uitlanders sal julle landbouers en wynboere wees. Maar júlle sal priesters van die HERE genoem word; aan julle sal gesê word: Dienaars van onse God! Julle sal die rykdom van die nasies eet en op hulle heerlikheid julle beroem.  

Jeremia 23:3-4 En Ek self sal die oorblyfsel van my skape versamel uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het; en Ek sal hulle terugbring na hulle weiveld, en hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig.   En Ek sal herders oor hulle verwek wat hulle sal oppas; en hulle  sal nie meer bevrees of verskrik wees of vermis word nie, spreek die HERE.

Amos 9:8-15 Kyk, die oë van die Here-HERE is gerig teen die sondige koninkryk, en Ek sal dit van die aardbodem verdelg; maar Ek sal die huis van Jakob nie heeltemal verdelg nie, spreek die HERE. Want kyk, Ek gee bevel en sal die huis van Israel onder al die nasies skud soos in 'n sif geskud word, maar daar sal geen korrel op die grond val nie. Al die sondaars van my volk sal deur die swaard sterwe, die wat sê: Die onheil sal ons nie bereik en ons nie ontmoet nie. In dié dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd; sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die HERE wat dit doen. Kyk, die dae kom, spreek die HERE, dat die ploeër die maaier inhaal, en die druiwetrapper die saadsaaier; en dat die berge van mos sal drup, en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees. En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet. En Ek sal hulle plant in hul land, en hulle sal nie meer uitgeruk word uit hul land wat Ek hulle gegee het nie, sê die HERE jou God.


Ja saam met die profeet kan ek ook vir u sê:  Jou oë sal Jerusalem sien as veilige woonplek, as tent wat nie wegtrek nie,  waarvan die  penne nooit meer uitgeruk word nie en geen een van sy toue ooit losgeskeur word nie.. maar, daar sal die Here vir ons heerlikheid wees (Jer. 33:20-21)
    

Ek vertrou dat u hierdie “Pelgrimsreis” ten volle sal geniet.


Rykie Steyn

 

Download

eqypt applicationjordan application
registrasie vorm
registration form

Our Facebook Feed

special

Contact us

We invite Ministers of the Gospel, Group and Tour leaders to contact us for quotes or for any enquiries about our tours.

Postal Address
 
Contact Information
P O Box 11343   Tel: 011 395 2505
Aston Manor     011 391 5311
1630     011 979 7019
    Cell: 083 227 2210
      084 552 5350
    Fax: 086 559 0991
    Email: info@menorahtours.co.za

Enquiry | Feedback